บล็อกประสาน

ผลงานของเรา : อดีตและปัจจุบัน

 เครื่องจักร 

 ก้อนอิฐ/บล็อก